Actualitzem els criteris d’adjudicació

con No hi ha comentaris

El 18 de setembre de 2021 l’assemblea de La Borda va realitzar l’encàrrec a un grup de treball d’elaborar una nova proposta de criteris d’accés a un habitatge. El procediment existent era una llista d’espera per ordre d’antiguitat. Es van revisar els criteris d’accés d’altres cooperatives d’habitatge nacionals i internacionals, on no es van identificar propostes molt elaborades, però d’on s’han extret alguns dels criteris identificats. Sobretot s’ha treballat a partir del document facilitat per La Dinamo on es recullen els criteris de La Diversa i Sotrac. A partir d’aquesta informació i dels debats establerts prèviament (en les assemblees societàries del 17 de desembre de 2022 i del 28 de gener de 2023), s’ha aprovat un nou protocol per a l’adjudicació d’un habitatge lliure a noves unitats de convivència.

D’entrada hi ha dos blocs d’obligat compliment. El primer, de requisits sociodemogràfics (com gènere, edat, heterogeneïtat de l’estructura de la llar), es marcarà després d’una anàlisi de la composició de La Borda, prioritzant certs perfils si es creu convenient. Un segon bloc de requisits socioeconòmics, on cal complir almenys estar en situació de precarietat residencial o de dificultat econòmica d’accés a l’habitatge.

A continuació hi ha dos blocs de criteris que ajudaran a valorar positivament a les unitats de convivència sol·licitant. D’una banda, un bloc de diversitat i risc d’exclusió (origen o ètnia, sexualitats no normatives, diversitat funcional, supervivent de violència masclista, família monoparental/monomarental, precarietat laboral, manca de xarxa de suport de proximitat). De l’altre un bloc relatiu a la Implicació, on es valorarà positivament l’antiguitat com a sòcia expectant a La Borda, l’arrelament al territori, i la participació en projectes de transformació social o de l’ESS.

Finalment, el document aprovat obre la porta a què la cooperativa decideixi gestionar un habitatge que s’alliberi com un pis social, oferint-lo directament a una entitat afí als objectius de La Borda que afavoreixi l’accés a l’habitatge en cas d’exclusió, perquè recomanin i acompanyin possibles sòcies habitants.

Tot plegat esperem que ens ajudi a configurar amb el màxim de cura el grup de persones que conforma la comunitat de La Borda, imprescindible per a una bona convivència i funcionament del projecte, alhora que vetllem per una major diversitat que reflecteixi la realitat del nostre barri.