La Borda només podrà assolir els seus objectius gràcies a la col·laboració del teixit social, de l’economia social i del conjunt de la comunitat compromesa amb projectes que apunten a la recuperació de la sobirania popular en la resolució de les seves necessitats i a la transformació social a través de la cooperació. Atenent a les diferents situacions i possibilitats, volem poder implicar al major nombre de persones i entitats en el finançament del projecte. Per això, hem pensat en diferents maneres de col·laborar en aquest finançament.

Tipus de col·laboracions econòmiques amb la cooperativa

Esdevenir sòcies col·laboradores i fer aportacions voluntàries de capital

Aquelles persones que volen formar part del projecte i ajudar en el seu finançament poden fer una aportació voluntària al capital. Per aquesta modalitat cal esdevenir sòcia col·laboradora de La Borda. Aquestes aportacions tenen, normalment, voluntat de permanència a llarg termini, però es pot acordar el seu retorn si es sol·licita. Les aportacions poden ser no remunerades o poden tenir remuneració associada. Aquestes variables s’acordaran entre la sòcia i la cooperativa en el moment de fer les aportacions.

Aportacions voluntàries sense remuneració

Aportacions que la cooperativa no remunerarà, però si que pot actualitzar el seu valor al llarg del temps mitjançant un acord d’assemblea.

Aportacions voluntàries remunerades

Aportacions que es remuneren entre un 0,65 i un 2,0% segons el temps de permanència d’aquesta, oferint major remuneració a major termini. El valor dels interessos es pactarà entre la sòcia i la cooperativa. La Borda és entitat sense ànim de lucre, en cap cas es poden remunerar aquestes aportacions per sobre del tipus legal del diner (establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya).

Les remuneracions es liquidaran anualment una vegada aprovats els comptes anuals de la cooperativa a 30 de juny.

Vull esdevenir sòcia i ajudar a finançar la Borda!

 

Subscriure títols participatius

Coop57-logoLa Borda va emetre 865 títols de 1000€  a través de Coop57, garantits per aquesta entitat de referència de les finances solidàries i transformadores. Els títols tindran una durada de 3 anys, a partir dels quals es podran renovar cada dos anys, i tindran associada una remuneració de 1,75%.

La campanya de títols participatius ja s’ha tancat amb un balanç molt positiu. Però encara pots subscriure alguna de les altres formes de col·laboracions que trobaràs en aquesta pàgina!

Són les que han de permetre a la cooperativa reduir tant les necessitats inicials de capital com els costos financers associats al llarg del temps. La Borda no és una entitat declarada d’útilitat pública, pel que aquelles persones o entitats que realitzin donacions no podran gaudir-ne de les exempcions fiscals associades. La cooperativa els hi donarà el tractament d’ingressos extraordinaris. Es prioritzen les aportacions de caràcter dinerari, però estem obertes també a les aportacions en capacitats o treball, així com en materials o elements necessaris per la construcció de l’edifici.

Vull ajudar a finançar la Borda!

Activació del finançament

La Borda té previst definir l’activació dels diferents productes financers amb els que treballarà a mesura que es vagin requerint fons per afrontar les diferents etapes de la promoció dels habitatges. El següent quadre resumeix les previsions actuals:

amortitza

Amortitzacions

El següent gràfic conté la previsió d’amortització del finançament necessari per la promoció:

amortitza2

pastis

Pots saber més sobre el model econòmic de la cooperativa a l’apartat finançament del projecte.