finan titol

El projecte es financia a través de l’economia solidària, les finances ètiques i les aportacions d’entitats i persones individuals.

La promoció de Can Batlló té un pressupost associat de 2.7 milions d’euros. Aquest pressupost té en compte totes aquelles inversions necessàries per la posada en marxa del projecte, la promoció de l’edifici fins l’entrada de les persones als habitatges, així com les necessitats de tresoreria vinculades al conjunt de l’operació. El finançament de la despesa prevista es realitzarà bàsicament a partir de les aportacions de capital de les persones sòcies habitants, aquelles que puguin fer les sòcies col·laboradores, i el que es demana a entitats de les finances solidàries i transformadores. Aquest darrer finançament s’articula a partir de participacions en capital, emissió de títols participatius i un préstec a la inversió.

La distribució dels diferents capítols de finançament es el següent:

Grau d’assoliment dels diferents mecanismes financers (última actualització el 10 de maig de 2017).

Viabilitat de la promoció i de la cooperativa

La cooperativa fonamenta la seva viabilitat en l’ingrés de quotes associades a l’ús dels habitatges. Aquestes quotes han de servir per a que la cooperativa pugui fer front a totes les seves obligacions a mesura que aquestes es generin. Es preveu també la generació d’ingressos a partir de l’explotació del local comercial situat als baixos de l’edifici i també de les places d’aparcament que la cooperativa hagi de construir. Tots ells han d’equilibrar els resultats de la cooperativa, i generar progressivament unes reserves irrepartibles entre les sòcies que han de garantir la reproducció del model i la seva extensió en el temps i l’espai.

En tant que cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social, la cooperativa està obligada estatutàriament a destinar el conjunt dels seus excedents a afavorir, a través del model cooperatiu de cessió d’us, la possibilitat d’accedir a un habitatge digne, eficient i assequible.

gif-aport-cat

Col·laboració amb el Coop57

La Borda és sòcia de la cooperativa de serveis financers Coop57, de la que ha rebut finançament i amb qui col·labora per l’emissió de títols participatius.

Coop57-logo